Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Özel Sayısı

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün kuruluşunun 40. Yılı dolayısıyla Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi içerisinde 2022 yılının Aralık ayında “Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Özel Sayısı” çıkartılacaktır.

Özel sayı için gönderilecek makaleler dergimiz yazım kurallarına uygun biçimde DergiPark sistemi üzerinden yüklenmelidir. Sisteme yüklenecek kapak dosyasında mutlaka çalışmanın “özel sayı” kapsamında bir başvuru olduğu belirtilmelidir. Gönderilen makalelerin yayımlanıp
yayımlanmaması editoryal ve hakem süreçlerinin olumlu sonuçlanmasına bağlıdır.

Özel sayı için konu başlıkları
– Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri (genel bir bakış açısı olabileceği gibi, herhangi
bir araştırma yöntemi ayrıntılı olarak da irdelenebilir).
– Sosyal bilimlerde karma yöntem araştırmaları (araştırma desenleri, özgün tasarımlar,
karma analiz teknikleri vb. konular)
– Sosyal bilimlerde nicel araştırma yöntemleri
– Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri
– Sosyal bilimlerde sistematik literatür taraması
– Sosyal bilimlerde makine öğrenmesi, veri madenciliği, büyük veri ve derin öğrenme
tekniklerinin kullanımı
– Sosyal bilimler araştırmalarında veri setleri ve analizi
– Sosyal bilimler alanlarında lisansüstü tezlerden makale üretilmesi
– Nicel ve nitel veri analizinde ücretsiz açık kaynaklı yazılımların kullanımı ve tanıtılması
– Sosyal bilimlerde ölçme aracı geliştirme ve uyarlama
– Sosyal bilimlerde araştırma etiği

Özel Sayı Editörleri:
• Doç. Dr. Mehmet FIRAT
• Doç. Dr. Murat Doğan ŞAHİN
• Doç. Dr. Hakan ALTINPULLUK

Özel Sayı İçin Makale Kabulü Son Tarihi: 31 Ekim 2022
Ayrıntılı Bilgi İçin Web Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ausbd