Başvuru ve Kabul

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Başvuru ve Kabulüne İlişkin Esaslar

Lisansüstü programlara başvuru:

MADDE 4 – (1) Adayın yüksek lisans programlarına başvurabilmesi için;

a) Tezli yüksek lisans başvurusu için lisans diplomasına, en az 2,00/4,00 veya Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen lisans GNO’suna sahip olması; ALES’ten, başvurduğu puan türünde en az 55 puana veya GraduateRecord Examinations (GRE) sınavından veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından Senato tarafından kabul edilen eşdeğer puana sahip olması ve ilgili enstitü kurulunun belirleyeceği özel koşulları sağlaması gerekir. Güzel Sanatlar Enstitüsüne bağlı anasanat dallarında ALES puanı aranmaz.
b) Tezsiz yüksek lisans programına başvuruda ise adayın lisans diploması ile en az 2,00/4,00 veya Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen lisans GNO’suna sahip olması ve ilgili enstitü kurulunun belirleyeceği özel koşulları sağlaması gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda ALES puanı aranmaz.

(2) Doktora veya sanatta yeterlik programına başvurabilmek için adayın, lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına, lisans derecesiyle başvuranların en az 3,00/4,00 veya Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen lisans GNO’suna; yüksek lisans derecesiyle başvuranların en az 3,00/4,00 veya Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen tezli yüksek lisans GNO’suna sahip olması, belirlenen ALES ve yabancı dil puanlarını almış olması ve ilgili enstitü kurulunun belirleyeceği özel koşulları sağlaması gerekir. Lisans derecesi ile başvuranların ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 80 puan veya GRE/GMAT sınavlarından Senato tarafından kabul edilen eşdeğer puanı alması, yüksek lisans derecesi ile başvuranların ise ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 70 puan veya GRE/GMAT sınavlarından Senato tarafından kabul edilen eşdeğer puanı alması gerekir. Adayın; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarının birinden 100 üzerinden en az 55 puan veya Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavından en az 55 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puanın eşdeğeri bir puanı almış olması gerekir.

(3) Yabancı dilde eğitim yapan (bilim alanı yabancı dil olan programlar dışında) lisansüstü programlara başvurabilmek için adayın, öğrenim göreceği yabancı dilde ÖSYM tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarının birinden 100 üzerinden en az 60 puan veya YÖKDİL sınavından en az 60 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puanın eşdeğeri bir puanı almış olması gerekir.

(4) Tezli yüksek lisans/doktora bilim alanı yabancı dil olan bir programa başvuran adayın, programın dilinde ÖSYM tarafından yapılan yabancı dil sınavlarının birinden 100 üzerinden en az 80 veya YÖKDİL sınavından en az 80 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavların birinden ÖSYM tarafından belirlenen eşdeğer puanı alması gerekir.

(5) Yabancı dilde eğitim yapan veya bilim alanı yabancı dil olan programlar dışındaki doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuracak yabancı uyruklu adayların; ana dilleri dışında başka bir yabancı dilden ÖSYM tarafından düzenlenen yabancı dil sınavında 100 üzerinden en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavların birinden ÖSYM’nin belirlediği eşdeğer puanı alması gerekir.

(6) Adayın başvuru başarı notu; tezli yüksek lisans programında ALES puanının %50’si, lisans GNO’sunun%30’u ve ÖSYM tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarının birinden veya YÖKDİL sınavından ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından varsa yabancı dil puanının %20’si; tezsiz yüksek lisans programında ise lisans GNO’su; yabancı dilde öğretim yapılan tezsiz yüksek lisans programında lisans GNO’sunun %50’si ve yabancı dil puanının %50’si; doktora programında ise ALES puanının %50’si, yüksek lisans veya lisans GNO’sunun %30’u ve yabancı dil puanının %20’si dikkate alınarak hesaplanır.

(7) Güzel Sanatlar Enstitüsüne bağlı anasanat dallarında adayın tezli yüksek lisans programına başvuru başarı notu; lisans GNO’sunun %40’ı ve Yetenek Sınavı sonucunun %60’ı alınarak hesaplanır. Adayın sanatta yeterlik programına başvuru başarı notu ise; lisans veya yüksek lisans GNO’sunun %30’u, yabancı dil puanının %20’si ve Yetenek Sınavı sonucunun %50’si alınarak hesaplanır. Yetenek Sınavında adayın başarılı sayılabilmesi için 100 üzerinden en az 60 puan alması gerekir.

(8) Hazırlık eğitimi dışında, lisans programı süresi en az 10 yarıyıl olan ve bu süreyi başarıyla tamamlayanlar, yüksek lisans derecesine sahip sayılır.

Yabancı uyruklu/lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan T.C. vatandaşı adaylar için lisansüstü programlara başvuru

MADDE 5 – (1) Lisans denklikleri olan yabancı uyruklu adaylar ile lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan T.C. vatandaşı adayların lisansüstü programlara başvurusu, 4 üncü maddeye göre yapılır.

(2) Eğitim dili Türkçe olan lisansüstü programlara kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu adayların kayıtlarının yapılabilmesi için Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) ve Avrupa Dil Portfolyosu (ADP) seviye karşılığı; C1 düzeyinde olmaları ya da Üniversitede yapılan Türkçe Yeterlik Sınavından 100 üzerinden en az 70 puan almaları gerekir. Eğitim dili Türkçe olan bir programdan mezun olmuş yabancı uyruklu adaylar ile lisans/yüksek lisans eğitiminin tamamını yurt dışında yapmış T.C. vatandaşı adaylar için Türkçe dil puanı koşulu aranmaz.

(3) Yabancı uyruklu adaylar ile lisans eğitiminin tamamını yurt dışında yapmış T.C. vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar, Senato tarafından belirlenir.

Kontenjanların belirlenmesi ve duyurulması

MADDE 6 – (1) Her akademik yarıyılda; öğrenci kabul edilecek lisansüstü programlara başvuru için gerekli belgelere, başvuru takvimine ve diğer konulara, ilgili enstitü kurulunun önerisiyle Senato tarafından karar verilir. Bu karar, Rektörlük tarafından ilan edilir.

(2) İlgili anabilim/anasanat dalının özelliğine bağlı olarak başvuru alanlarının sınırlandırılmasına ve kontenjanların alanlara göre dağılımına, ilgili enstitü kurulunun önerisiyle Senato tarafından karar verilir.

(3) Lisansüstü programlara başvuran adayların başarı sıralaması, en yüksek puandan en düşük puana doğru yapılır ve programa kayıt olmaya hak kazanan adaylar, ilgili enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir.

(4) Anadolu Üniversitesi araştırma görevlileri, ilgili enstitünün başvuru koşullarını ve başvurulan programın özel koşullarını sağlamak kaydıyla anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile ilan edilen kontenjandan bağımsız olarak lisansüstü programlara kabul edilir.

Senato tarafından kabul edilen Not Karşılıkları ve Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri için tıklayınız.