ALMANYA (KÖLN) PROGRAMLARI

BATI AVRUPA İŞLETME II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ (ALMANYA) II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

Bu programlar, ikinci öğretim programları olup dersler akşam saatlerinde yüz yüze yürütülmektedir. Programda yer alan derslerin yürütülmesinde kısmen uzaktan öğretim yönteminden de yararlanılacaktır.

Başvuru Koşuları:
Adayların başvuru yapabilmeleri için lisans diploması ile en az 2,00/4,00 veya Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen lisans GNO’suna sahip olması gerekir. (Senato tarafından kabul edilen genel not ortalaması dönüşüm tablosu için tıklayınız.) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda yabancı dil puanı ve ALES puanı aranmaz.

Başvuru ve Kayıt:
Anadolu Üniversitesi ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programlarına bahar dönemi başvuruları, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında (02 Ocak- 22 Ocak 2020) tarihleri arasında https://basvuruyld.anadolu.edu.tr/ adresinden alınır. Başvuru sonuçları enstitü tarafından ilan edilir. Detaylı bilgiye tezsizyl.anadolu.edu.tr veya sosbilens.anadolu.edu.tr adreslerinden erişilebilir.

Programlara başvuru sonuçlarının değerlendirilmesinden sonra asıl ve yedek listeler enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşerek enstitünün internet sayfasında ilan edilir. İlanda, kayıt için istenen belgeler belirtilir. Kayıt hakkı kazanan aday, istenilen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayıp Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne ya da Açıköğretim Fakültesi Bürolarına şahsen teslim edebilir. Bu durumda, belgelerin enstitü tarafından incelenmesi ve onaylanmasından sonra adayın kaydı kesinleşir. Belirlenen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder.

Mezuniyet Koşulları:
İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans programı; toplam 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az 10 ders ile dönem projesi dersinden oluşur. İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans programında bir öğrencinin başarılı sayılabilmesi için; aldığı derslerden YT, CC veya bunun üzerinde bir not almış olması, en az 2,50 GNO’yu sağlamış olması, dönem projesi dersinden YT notu alması ve danışmanı tarafından onaylanmış ciltli iki kopya dönem projesini akademik takvimde belirtilen dönem sonu sınavlarının tamamlandığı tarihe kadar enstitü müdürlüğüne teslim etmiş olması gerekir.

İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans programlarının süresi kayıt olunan dönemden başlamak üzere, her dönem için öğrencinin kayıt yeniletip yeniletmediğine bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir.