Özel Öğrencilik

Özel öğrenci kabulü
MADDE 8 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir konuda bilgisini arttırmak isteyen adaylar, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının olumlu görüşü ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla lisansüstü programlarda açılan derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. (2) Özel öğrenci olarak kabul edilebilmek için; Senato tarafından belirlenen son sınıf öğrencisi tanımına uygun lisans öğrencisi olduğunu belgelemek veya lisans mezuniyet belgesine sahip olmak gerekir. Özel öğrenci kabulünde GNO koşulu aranmaz. Öğrenci, her yarıyıl kayıt döneminde katkı payını ve/veya öğrenim ücretini yatırarak kayıt yaptırmak zorundadır. (3) Özel öğrenci için ayrıca ders açılmaz ve özel öğrenci herhangi bir lisans programından ders alamaz; seminer, uzmanlık alan ve tez derslerini de alamaz. (4) Özel öğrencilik statüsü, iki yarıyıldan fazla süremez ve bu statüde ders alan öğrenci, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu öğrenci, bir yarıyılda en fazla iki derse kayıt yaptırabilir. Özel öğrenci, öğrencilik hakları dışında bu Yönetmelik hükümlerine tabidir. (5) Özel öğrencilik statüsü sona eren öğrenciye, aldığı dersleri veya başarı durumunu gösteren Not Durum Belgesi düzenlenir. (6) Özel öğrenci, lisansüstü öğrencilik statüsü kazanması durumunda; özel öğrenci statüsündeyken başardığı lisansüstü dersten/derslerden ders transfer talebinde bulunabilir. Talep, ilgili Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla karara bağlanır. Transfer edilen dersin/derslerin toplam kredisi, ilgili programın mezuniyet koşulu için gerekli olan AKTS kredisinin yarısını geçemez. Y