Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora öğrencileri doktora derslerini başarıyla tamamladıkları andan itibaren en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar Doktora Yeterlik Sınavına girmek zorundadırlar. Lisanstan doktora programına kayıt yaptıran öğrenciler en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar Doktora Yeterlik Sınavına girmek zorundadırlar. Bilimsel Hazırlık Programında geçirilen süre bu süreye dahil edilmez. Doktora Yeterlik Sınavına girmek isteyen öğrenci kayıt yenileme döneminde, Sosyal Bilmler Enstitüsü tepe birminde açılan "DYS000 Doktora Yeterlik Sınavı" dersini seçmeleri gerekmektedir. Yeterlik Sınavına ilgili dönemin dönem sonu sınavlarının yapıldığı tarih aralığında girmesi gerekmektedir. iki kez YZ alan öğrencinin ilişiği kesilir.
Doktora yeterlik sınavı 
MADDE 34 – (1) Doktora yeterlik sınavı, akademik takvimde belirtilen dönem sonu sınavlarının yapıldığı tarihler arasında yapılır. Öğrenci bir yarıyılda bir kez olmak üzere yılda en fazla iki kez doktora yeterlik sınavına girer. (2) Yüksek lisans derecesiyle kabul edilmiş olan öğrenci derslerini başarıyla tamamladığı andan itibaren ve en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesiyle kabul edilmiş olan öğrenci ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar doktora yeterlik sınavına girmek zorundadır. (3) Doktora yeterlik sınavı, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen, enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan ve üç yıl süreyle görev yapan beş kişilik Doktora Yeterlik Komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Doktora Yeterlik Komitesi; farklı alanlar için sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri oluşturur. Sınav jürisi en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere, danışman dahil beş asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Yedek jüri üyelerinden biri, kurum dışından olmak zorundadır. Asıl jüri üyesi görev yapamayacağını yazılı ve gerekçeli olarak enstitüye beyan ettiğinde veya beyan etmeksizin sınava katılamadığında bu eksiklik yedeklerden tamamlanır. (4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm hâlinde yapılır. Sınav, yazılı sınavın katkısı %50 ve sözlü sınavın katkısı %50 olacak şekilde yeterlik sınav jürisi tarafından değerlendirilir. Başarı için öğrencinin hem yazılı hem sözlü sınavdan 100 puan üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Yazılı sınavda başarısız olan öğrenci için sözlü sınav yapılmaz. Yeterlik sınavının sözlü bölümü; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanı dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir. Jüri, öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından, yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. (5) Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu yazılı ve/veya sözlü sınavdan bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programıyla ilişiği kesilir. (6) Doktora yeterlik sınavı jürisi; doktora yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek koşuluyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Bu durumdaki öğrenci, ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenecek dersleri almak ve başarmak zorundadır. (7) Lisans derecesiyle doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarıyla tamamlamış öğrenci, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla tezli/tezsiz yüksek lisans programına geçebilir. Bu durumdaki öğrencinin doktora programında başarmış olduğu dersler, geçiş yaptığı yüksek lisans programında sayılabilir. Gerektiğinde öğrencinin ek ders/dersler alması da istenebilir. Öğrencinin önceki programında geçirdiği süre; geçtiği programın, program süresinden sayılır.