Kayıt Dondurma

Öğrenim haklarının saklı tutulması
MADDE 16 – (1) Senato tarafından belirlenmiş haklı ve geçerli nedenlerden birine dayalı olarak öğrencinin öğrencilik hakları saklı tutulabilir. Öğrencinin mazeretini belirten belgeler, düzenlenme tarihinden itibaren en geç beş işgünü içinde ilgili enstitü müdürlüğüne teslim edilir ve talep, enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Öğrencinin saklı tutulan süresi, Yönetmelikte belirlenen azami öğrenim süresinden sayılmaz.