Yatay Geçiş

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü MADDE 9 – (1) Üniversitenin lisansüstü programları arasında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarından Üniversitenin ilgili lisansüstü programına yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilebilir. Yatay geçiş için öğrencinin en az bir yarıyılını tamamlamış, bulunduğu programın tamamlanabilmesi için azami öğrenim süresinin yarısını henüz tamamlamamış, disiplin cezası almamış, ayrılacağı lisansüstü programındaki geçiş yapacağı yarıyıla kadar olan derslerinin tümünü normal süresi içinde başarmış ve ilgili enstitünün asgari başvuru koşullarını sağlamış olması gerekir. Yatay geçiş talebinde bulunan ancak transkriptlerinde CD, DC, DD, FF, DZ veya YZ harf notu olan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmaz. (2) Yüksek lisans düzeyinde yatay geçiş için başarı koşulu; GNO’su 4,00 üzerinden en az 3,00 veya 100 üzerinden en az 75, doktora/sanatta yeterlik düzeyinde ise GNO’su 4,00 üzerinden en az 3,20 veya 100 üzerinden en az 80 olması ve CC harf notunun altında harf notunun olmamasıdır. Bunlara ek olarak yatay geçiş için ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının olumlu görüşü ve enstitü yönetim kurulunun onayı gerekir. (3) Yatay geçişle bir programa kaydolan öğrencinin önceki programında geçirdiği süre, geçtiği programın, program süresinden sayılır. (4) Öğrencinin önceden almış olduğu derslere ait kredi ve not transfer talebi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisiyle enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.